เรื่อง ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ด้วย Big Data สร้างสรรค์พลังปัญญาใน VUCA World

รายละเอียด

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดความไม่แน่นอน มีความสลับซับซ้อน
ยากต่อการคาดเดา และขาดความชัดเจน เรียกสถานการณ์นี้ว่า VUCA Word ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการจัดบริการสุขภาพของโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ในอนาคต ดังนั้น เพื่อการวางแผน
การแก้ไขปัญหานี้ การใช้ระบบสารสนเทศ และตัววัดต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ที่จะสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งได้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลนี้ว่า
Big Data ซึ่งมีความส?ำคัญเป็นอย่างมาก หากน?ำข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาระบบบริการให้เกิด
ความคล่องตัว น?ำไปสู่การเรียนรู้ และการปรับตัว จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพ
Read More: ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ด้วย Big Data สร้างสรรค์พลังปัญญาใน VUCA World

ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร

 การพัฒนาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการความรู้ มีปัจจัยที่สำคัญหลักๆ (น้ำทิพย์ วิภาวิน, 2547) ดังนี้

  1.   ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของผู้บริหารโดยใช้ระบบข้อมูลข่าวสาร

ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างกลไกลการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการทำงานภายในองค์การและมีส่วนร่วมในการทำงาน บริหารงานโดยใช้ระบบข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ทันสมัย เชื่อถือได้ มีการวัดผลการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าและการสื่อสารที่ทั่วถึง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและก้าวไปในทิศทางเดียวกัน

Read More: ปัจจัยความสำเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กร
การจัดการความรู้ (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด
การจัดการความรู้ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช้โดยองค์กรต่างๆ เพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการธุรกิจที่ดี องค์กรขนาดใหญ่โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการจัดการองค์ความรู้ โดยมักจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากรมนุษย์รูปแบบการจัดการองค์ความรู้โดยปกติจะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและประสงค์ที่จะได้ผลลัพธ์เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา,เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน, หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น
Read More: ความรู้เกี่ยวกับ KM