11161 : |โรงพยาบาลฟากท่า


FTH51 GIS Online version 20140701